Friday, November 28, 2014

Weekend Top 6 Picks November 29 & 30

Saturday November 29, 2014
6pm to 8pm Free Brewery Tour. Orlando Brewing, 1301 Atlanta Ave, Orlando, FL.

8pm to Midnight Free, but grab a beer. The Falcon Presents: C-Note Collection. The Falcon 819 E Washington Street, Suite 2, Orlando, Fl. Original art and framed prints under $100. Take home your art on the spot! Perfect Holiday gift!
Artists include:
The Art of Bianca Roman-Stumpff
Bryan Carson's Art
Brian Demeter
DRES13
Eric Frost
Gina Marie of Copper Fox Tattoo Co.
Jaime Torraco
Kyle Frazer
Lucy Fur
Melissa McHenry
Morgan Wilson (Lux Nova Studio)
The Art of Plinio Pinto
Schiani Ledo
Will Pig
Thor

11pm to 1am Free. Dead Precedence presents: Kim Kardashian / Break the Internet. The Space 1206 E Colonial Dr, Orlando, Fl. ´´™®ß˝™˝´˛¨�´™˛©˛™�¨≠ÆÆØ≠¨´©®®©™˛´˛¨ˇ≠˘™ˇ©˝´ˇ©¸´ ÆØ™´´™´¯´ˇ™ˇ©˝™ˇ©�https://www.facebook.com/events/323746007813554/?notif_t=plan_user_invited
©™´™™©◙ Dead Precedence ◙™´≠¨™©™®®ß˝®�™´™™´˝™ˇ´�¨´´˚¨ˇ≠˝¨ˇ≠ˇ©ˇ™K´¨Øب¨´´™™´´≠´ßû]�����������������������#&!�����$46*8CD>K_]JU\fhdakvuw|ÄÅÄÄÉ2Éâçêóòôûõòôúúôöü†ùù†§••ß®•¶®ß¢£¶£•®©©®©™≠±ØÆ∞©ß≥¥≥≥˛≤ˇ¥ˇ∑˛∂�∏ªº˛π,Ωæº◙ presents ◙ªª¿π∂∏∫ººø∫ΩæΩææ¡¡¬æº¿¡¬¡¬√¡¡ƒ≈√¡¬»«≈≈∆«»» ∆«…ÕÕÀÀÕà »ÀÕÃ…»“Œ–—ÃÕ–”ÕŒÕÃÀÕà ÷˛’[“–”ÿ–€›÷““÷‡”–◊⁄“‘Ÿ÷‡◊◊‹“ÿÁÿ’fi›÷—ŒÌ‰Œ‚ÂÏ·–·Êχ·‹fiÿ‰ÊÊ›‹‚‚flfl·‡·flÁÁfiÊfi‚ËÂÈ΂fl‚‚‡fl„‚fi›‰‚fi⁄›·‚›�„fiŸ÷‹„‰fl˝„sfl ⁄⁄fi›fi‹‹·Â‡◊⁄‹fi‹⁄€›flÂË⁄”‹‡‹€›⁄›ÿÿ€⁄fiŸ⁄◊⁄‹””„·‘÷÷Ÿ›’⁄fi’“ÿ›⁄ÿÿŸ÷‘’◊’”“÷ÿŸ◊÷◊◊‘‘”“—“’’”—““—“Œ œ‘“œÕœ—–Œ …»Àœ–ŒÀ»ÃŒÕÃŒÕÀ�”–Õ ÀøÀ�»∆≈»…∆≈∆»«ƒ√≈√¬¡√ƒ≈ƒ√˛∆ˇ≈&∆≈¬ƒ≈√¡¿√∆∆¬¬¡¡¿øæΩææ¿æº∏∑µªº∑≥≤∑∂بÆØ≠˛´ˇ™�•£ß™®§˛°ˇ¢�ûõïíïìëèâÇ}{~ÅzuwvzÜKric\LCA:<935 br="" q="">≠ÆÆ≥≤±Æ≠≠™™˘≠˘™˘≠�´¨≠≠Æ≠≠˝¨ˇ´˛™�≠¨´™™´¨≠≠˝¨ˇ≠�ƨ¨˝´ˇ¨�Æ≠≠¨¨≠≠Æ≠˝¨ˇ≠ˇÆ�≠¸¨�≠™™˛¨�≠˜Æ˛¨�≠Æ¸Ø˝ÆˇØˇÆ˝ØˇÆˇ™ˇ©ˇ™ˇ´ˇ©ˇ¨ˇ≠ˇØ�≠´´™◙ Kim Kardashian ◙©©®¶˚™ˇ´˛™ˇ´�™ßß˝™˝´˛¨�´™˛©˝™�≠˛Æˇ≠�´™©©™™˘¨˘™ˇ©�™´´™˛©ˇ™ˇ´�¨ÆØ´´˝™ˇ´˘™˝Æ˝´ˇ™˝´˜™�©™´™™©™´≠¨™™´©®®©©®©™´´™´˝™ˇ´�¨´´Û¨ ©´™™¨¨≠Ø≠¨˚´ˇ™
®¢g�����������˛�,���������!## ���� ,200>JJMX`ddeilorxÅ~xvz~Ä{z�åêíì˛ó�öõôöùõïìñ°ùúû°¢£•¨™®©©ßß™◙ Break the Internet ◙¶©≠ÆÆ˛≠�ÆØ∞∞≤¨´≤±≤¥µµ¥¥≥π∏∂∑∏πªª˛πˇºˇπ%∏º∑∂∏∫ªªºªªΩººΩ¡¬¡¡¿¡¿æøƒƒ¬√∆∆≈ƒ∆«∆≈∆«˛»ˇ«
…ÃÀ…… ŒÃ…ÃÕÃ…»˚œi“‘œ–ŒÕÖ—–““”‘““’⁄‘⁄Ÿ÷‘””‹”œ◊€’ÿ›⁄‹ŸŸ€‘ÿ‰‹‹›€›€Õ‰Á€‚€„fl’ÁÎÁfi‡›€’‡⁄ÿfi„‰‚„‚‰Â‡fl„ÍÊ›ËËʉfiÂ͇fi·››„‰„·„„‚·‚Ê·ˇ‚�‡fl‡·›ÿ››‚„fl‹›˛· fl›fl‡ÿ›fi‡fl˛fi7fl‰Ê‹’⁄fi⁄⁄€ÿ›Ÿÿ⁄◊⁄›€Ÿ⁄€’’·÷ÿ◊Ÿ€‘⁄‹÷”ÿ‹⁄ÿŸ€◊‘’÷’‘‘÷ŸŸ÷’÷’˛‘%“–—‘‘”’÷“——ÃÀ–”—ŒŒ–—–ŒÃ …Àœ–ŒÀÕŒŒÃÃŒŒÃ�œŒÃÀ… Àû… …«∆»…«∆∆««≈ƒ≈˛¬˛¡�¬ƒ˛∆�ƒ≈∆≈√ƒƒ√¡¡ƒ∆≈√¬¡¡˛¿�æøæ¿æºπ∏∂ª∫∂±Ø≥¥∞´Æƨ™˛´�™¶•ß®§†ùõúùûüúòñéçååçäÜÅÜá{qutpq@tspgWF@A>;987423//010.'#$!�����������������������������&q¶≠ßúöØ™¨˝´ˇ¨˝≠�¨˝≠ÌÆ˝≠¸¨ˇ≠�Æ≤±±Æ≠≠´´˘≠˘´˘≠�´¨≠≠Æ≠≠˝¨ˇ´˛™ˇ≠�¨´´¨˝≠˛¨�≠ÆÆ˘´�Æ≠≠¨¨≠≠Æ≠˝¨ˇ≠�Æ≠≠˚¨ˇ™˛¨�≠˜Æˇ¨ˇ≠ˇÆ˛Ø˚Æ�ØÆÆ˝ØˇÆ�©¸™ˇ´�©™¨¨≠≠ÆØ˛´�™©˛®˝™˝´˚™ˇßˇ©ˇ™ˇ´¸¨�´™˛©˝™ˇ≠ˇÆˇ≠�¨´©™™´˛¨˛´˜™ˇ©˝™¸©�™´´¨Æ¨´™©©™´¨˘™�Æ˛≠˛´˛™˝´˝™˝´ˇ™ˇ™ˇ´˛™�´≠¨™™˛´�®´™©™´´˙™¸´˘¨˝´ˇ¨˝´ˇ¨˛≠ˇ¨˛´ˇ¨�™©®•q!������˛�ˇ�˛�+���������"%#���"!)4;8>IQQR[ikiklljklxuwÄááÄy?{ÄÑáéëîôöôõùõñî◙ DJ Good for Nothing ◙ñúöôú†£¶©§•¶©©®®ß™≠ØØ≠´™™Ø≠≤µ≥ر≤Ø≤∑∫∫∑∂≥∫∏µ∑∏∫ª∫˛∏ˇª˝∏"∂µπ∫ª∫ªººΩºΩΩ¡√ƒ√ƒ¬øΩ¿ƒƒ√ƒ∆∆≈≈∆∆≈≈∆˛»�«ˇ∆�» »»…–ŒÀՌû» ŒÕÖ“—”——–ÕÕ–’’——˛“�—”÷’÷‘÷Ÿ‘“ÿ—Õ”ÿ‘Ÿ›ÿ◊‹ŸŸ÷◊˛‡7›◊‚‰œ‹Ë‹›’‚ÂflÊ›ÿ‚flŸ⁄‚◊ÿÈÔÁ‰Â„flÁ‚„„ËÁfi„·◊‹·€‹flÿfiÁËÊÈʽÊ�·‹�·„‰„‡›⁄÷◊€fl·fi›fi·‡·‡‡·„‚fi˛‡ˇ·�flfififl‚‹÷ÿ€⁄€Ÿ◊›€Ÿ€◊⁄fi‹Ÿ€›÷’fl·˛÷CŸ⁄’◊⁄÷÷Ÿ€⁄Ÿ⁄‹ÿ‘’÷÷’÷◊ÿŸ◊÷’’“””“––””“ŸŸ”——Ãד–œœ––œŒÕÀ ÀŒœŒÃ”—œÕŒ––œ& ÀÀ «»ÀŒ∆« …… …∆≈∆«∆≈ƒ√≈≈√¿ø√≈≈∆≈√ƒ∆∆˛ƒE¬¡¬≈ƒ¬√¬¡¡¿¿¡¿¿ø¿æºππ∏∫∫∂±≠±≤±ÆØب™´´™´©®©®§†üùúúû¢¢†ùöôñïñóêÜáêévqt{Aurh\PFA?@<<@;1.6:5365-'&$! !���������������������������)r§¨®üò´≠¨¨˛´ˇ¨�≠Æ˛≠ÈÆ˚≠˝¨ˇ≠ˇ±ˇÆˇ≠ˇ´˘≠˘´˘≠�´¨¸≠˝¨ˇ´˛™Û≠ˇÆˇ≠˝¨˜≠¸¨˛≠˚¨ˇ´ˇ™˛¨�≠˜Æ˝≠˙Æˇ≠˛Æ˘≠�´¨¨˛≠ˇ¨ˇ™ˇ¨ˇ≠ˇÆ�´˛™ˇ©ˇ®¸™˛´ˇ™˝©ˇß˛©�™´¸¨ˇ´ˇ™ˇ©�™´™◙ no cover ◙´´≠ÆÆ≠¨´´©¯™ˇ©˘™ˇ©˝™˚©�™´´¨¨´™©©™´¨˘™ˇÆˇ≠˝´ˇ™˝´¸™ˇ´˛™�™˛´˛™�´≠¨™™˛´�™´´˛™�´™©¸™¸´¯¨ˇ´˛¨˝´˝¨�≠¨¨´´˛¨?≠™ß¢y)�����������������!���� '&#�� $$-:>??FPQKR^pookfeglwxÄâêéäá�àããäéççëóñòõõöõûööõù¢•®™¶˛•3¶®¨Ø≤≥≤∞≠´¨≠¨®∞≥≠¨±∞Æ∞µ∏π∑∂¥∏∂µµ∏∫∫∑∂∑∑∫ªπ∫ª∏∑∑πªª∫º˛Ω�¿øø¿≈ƒ≈∆¬øæ¡≈¬¬√˛ƒ ≈∆ƒƒ≈∆»»«∆ˇ∆[« … Õ–ŒÀՌÅ»«ŒÃ…œ‘—–——œÕÕ—””—““——––“”—“ÿ€◊“Ÿ”œ‘⁄’ÿ⁄‘‘fl⁄◊◊’‹‡‹›ÿ‡Ê÷⁄Êÿ‹⁄„ÈÁÁ›Ÿ⁄ÁÊ€flÁŸfiÒÚ„‰˝‚�‰‡‡‚fl·ÊÈη‡·⁄›fl‘‡ÌËÁ͉ÊÁËÁ„fi€?·‚·‡fi›‹€⁄€››flfi‡fl›fl‡fl‡‰Â‚·fl‡‡fi›‹€fi›Ÿÿÿ⁄›€Ÿ›⁄⁄›⁄››Ÿÿfi·Ÿ’÷‹◊÷÷Ÿÿ÷◊˛ÿ�Ÿ˛⁄8€⁄◊÷◊ÿ◊◊ÿÿ◊◊’÷÷”–—““——”“–Ÿÿ”––

Sunday November 30, 2014
10am to Noon Free. Super Joy Riders. Eastern entrance of the Lake Eola Farmers’ Market. You + Superhero Costume + Bike = Best Sunday Ever. The Super Joy Riders: Do Gooder Bike Ride is an exercise in community organizing and active engagement. We hope to use the ride as an opportunity to show how helping people can be simple, fun, and easy, especially while wearing a cape.
http://www.superjoyriders.com/

1pm to 3pm Free. Yoga. Lake Eola Park, 195 N Rosalind Ave, Orlando, FL. Every week.

9pm to 11pm Free but grab a brew. Solo Acoustic Spoken Word. Natura Coffee & Tea, 12078 Collegiate Way, Orlando, FL. Weekly spoken word event. 407 482-5000


Prints are available for each sketch for $250 and many originals can be purchased for $400. White museum grade shadow box frames are $100 more. You can e-mail Thor at analogartistdigitalworld@gmail.com

No comments: